Privacyverklaring

(document volgens de Algemene verordening gegevensbescherming)
Datum pubblicatie: 5 mei 2018

Amicitalia en ItaliaansOnline, zijn beide verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.italiaansonline.nl
Kantoor: Honingstraat 14B, Hilversum

Francesca Paulin is de Functionaris Gegevensbescherming van Amicitalia/ItaliaansOnline zij is te bereiken via fpaulin@amicitalia.nl of fpaulin@italiaansonline.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Amicitalia en/of ItaliaansOnline verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten (cursussen, lezingen en vertalingen) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– Adres (indien nodig voor factureren)

– E-mailadres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website via cookies en via mailings

– Bankrekeningnummer (voor betalingen en facturen)

– Internetbrowser en apparaat-type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@amicitalia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Amicitalia en/of ItaliaansOnline verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze digitale nieuwsbrief (voor de lezingen)

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Amicitalia en/of ItaliaansOnline analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Amicitalia en/of ItaliaansOnline neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amicitalia) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Amicitalia en/of ItaliaansOnline bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens (emailadres) > Bewaartermijn 5 jaar > versturen van informatie over Lezingen

Adres en telefoonnummer> Bewaartermijn 5 jaar > Reden: versturen van facturen en betalingsverzoeken

Brondocumenten en vertalingen ervan waarin personalia voorkomen > Bewaartermijn 3 jaar> Reden: eventuele verdere vertaaldiensten te kunnen uitvoeren (deze documenten zijn beschermd door beroepsgeheim)

Delen van persoonsgegevens met derden

Amicitalia en/of ItaliaansOnline verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Amicitalia en/of ItaliaansOnline gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Amicitalia en/of ItaliaansOnline gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amicitalia en/of ItaliaansOnline en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amicitalia.nl of fpaulin@italiaansonline.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Amicitalia en/of ItaliaansOnline wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Amicitalia en/of ItaliaansOnline neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@italiaansonline.nl